LANGUAGE:
TIME:

Wacoal

"ความงดงามจากภายใน ส่งผลความงดงามภายนอก" วาโก้ยึดถืออย่างจริงจังมาตลอดคือ เรือนร่างของหญิงสาวประกอบไปด้วยสองส่วนเสมอคือ ร่างกาย และจิตใจ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของวาโก้ จึงไม่เน้นเพียงที่ความสวยงามของรูปทรงเท่านั้น หากยังต้องสบายและช่วยให้เกิดสุขภาพที่ดีตามมาอีกด้วย

ชั้น 2 แผนกชุดชั้นในสตรี